รู้ทันเอดส์ (AIDS)

เอชไอวี(HIV) และเอดส์ (AIDS) เป็นโรคที่คุกคามมนุษยชาติที่ร้ายแรงที่สุด เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาให้หายได้ READ MORE