67 คน ในบ้าน Gerda ดีขึ้นทุกคน

67 คน ในบ้าน Gerda ที่ติดเชื้อ HIV หลังได้ใช้ APCOcap ทุกรายมี CD4 เพิ่มขึ้น พ้นจากภาวะโรคแทรกซ้อน และมีสุขภาพที่ดีมาเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว READ MORE